PRACE KAMIENIARSKIE:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00
w soboty od 8.00 do 13.00

Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu trzeba uzgodnić kilka dni wcześniej z Panem Grabarzem. (Wiesław Bożym tel. +48.605.963.272)
Zakaz wjazdu na cmentarz prywatnymi samochodami.

Cmentarz jest całodobowo objęty monitoringiem.

Cmentarz parafialny

Drodzy, ważnym miejscem w Parafii jest cmentarz grzebalny - miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga on szacunku, zachowania porządku i stałej troski.

Wiele razy w ogłoszeniach parafialnych jest mowa o porządku, jaki winien być zachowany na cmentarzu. Pragniemy raz jeszcze, tą drogą, zwrócić uwagę na kilka istotnych dla nas wszystkich spraw.

Wszelkie prace budowlane i remontowe należy zawsze wcześniej ustalić w Kancelarii Parafialnej. Bez zgody wydanej w Kancelarii Parafialnej nie wolno też stawiać ławek, kwietników, robić chodników przy grobach, sadzić ani wycinać drzew. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, na którym szczegółowo jest określony zakres prac. Czasem, niestety, obserwuje się samowolę budowlaną. Nikomu nie wydaje się zezwolenia na zajęcie placu bez budowy pomnika. Jeśli po 3 miesiącach od wydanego zezwolenia nie zostaną rozpoczęte prace budowlane na nowym placu, zezwolenie może być wydane następnej osobie.

Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest pan grabarz. Po obejrzeniu miejsca i uzyskaniu zezwolenia w Kancelarii Parafialnej z nim należy ustalić wykopanie grobu, bądź sprawę pogrzebu. On też ma klucze od bramy cmentarnej.

Wszelkie prace budowlane można wykonywać tylko w dni powszednie. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni nakazanych świąt kościelnych. Po remoncie lub budowie pomnika należy zabrać z cmentarza pozostały gruz i ziemię.

Następną kwestią jest troska o czystość cmentarza. Na cmentarzu są 2 pojemniki - część nowa cmentarza oraz przed cmentarzem części starej 6 pojemników. Do nich należy wrzucać śmieci. Za pochowanie na cmentarzu i wybudowanie pomnika pobierane są opłaty. Są one przeznaczone na opłaty za wywóz śmieci, prace porządkowe, alejki i inne różne naprawy. Część osób, które otrzymały zezwolenia i wykonały pomniki, mimo wcześniejszych obietnic nie uregulowały należności. Jest to nieuczciwość wobec tych Parafian, którzy regulują należności i składają ofiary, gdyż wtedy utrzymanie cmentarza spoczywa tylko na części Parafian. Proszę więc, aby ci wszyscy, którzy mają zaległości w opłatach cmentarnych, w najbliższym czasie je uregulowali.

Groby ziemne - mogiły są to groby wykopane w ziemi na głębokość min. 1,7 m. Do takiego grobu składa się trumnę ze zwłokami i przysypuje ziemią tworząc mogiłę. Zwykle, u wezgłowia mogiły wbija się krzyż oraz tablicę z napisem wskazującym imię i nazwisko zmarłego, wiek, zawód itp. Często mogiła jest otoczona wąską podmurówką celem zabezpieczenia przed rozsypaniem się piasku z mogiły, z powodu deszczu lub wiatru itp. Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego, czyli nie można użyć go wcześniej do pochowania innej osoby. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. /Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1989, nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2./

W wielu przypadkach zarządcy cmentarzy wyznaniowych nie domagają się opłat po upływie 20 lat. Nie korzystanie jednak z tego prawa nie oznacza rezygnacji z niego. Zarządcy nie mają obowiązku bowiem szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie. /Por. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r., III CZP 17/77./

Groby murowane mają wymurowane boki, a nad trumną znajduje się sklepienie. Taki grób przeznaczony jest do pochowania więcej niż jednej osoby i nie może być skasowany jak grób ziemny. Zwykle przy wykonywaniu takiego grobu pobiera się opłaty za użytkowanie tzw. wieczyste, czyli wynoszące 99 lat, chociaż może być krótsze (40 lub 50 lat). Przez ten czas właściciel grobu lub jego rodzina winien co 20 lat uiszczać tzw. pokładne, czyli opłatę za opiekę nad grobem i związane z tym koszty administracyjne. Opłaty te mogą być pobierane regularnie po upływie 20 lat lub przy okazji chowania kolejnej osoby.

Pieczary lub grobowce są to groby murowane, w których są miejsca na pochowanie 6 osób w dwóch rzędach. Zwykle są to groby rodzinne, ufundowane do chowania osób należących do jednej lub dwu rodzin ze sobą spokrewnionych.

W związku z likwidacją grobu, pojawia się nieraz pytanie, co zrobić ze szczątkami osoby poprzednio tam pochowanej. Można je tam pozostawić, albo przenieść w inne miejsce, z tym, że można je chować również poza powierzchnią grzebalną. Decyduje o tym zarząd cmentarza. Na życzenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać.

Zwracam się z apelem do wszystkich parafian i innych osób odwiedzających nasz cmentarz o wspólną troskę i zachowanie porządku na cmentarzu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z cmentarzem proszę o osobisty kontakt ze mną. Sprawy cmentarne załatwiam w kancelarii parafialnej.

Ks. Tadeusz Pepłoński
Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku


REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO


Grabarz


Wiesław Bożymtel. +48.605.963.272